گردش دانش آموزان کلاس سومی

IMG_۲۰۲۰۰۹۱۲_۰۸۳۸۳۵

دانش آموزان کلاس سوم، با رعایت پرتکل های بهداشتی، به صورت اختیاری در گردش عصر مدرسه شرکت کردند. دانش آموزان در این گردش خاطره ی خوبی را برای خود رقم زدند.