چشم انداز

تربیت  نسلی :

  • خودآگاه
  • با عزت و کرامت نفس
  • خودباور به توانایی شخصی
  • متفکری سنجشگر و خلاق
  • مستقل در حوزه فردی و فعال  و تاثیر گذار در حوزه  جمعی
  • متعهد و مسئولیت پذیر نسبت به اجتماع و محیط پیرامون
  • متعهد و مسئول نسبت به رابطه با خدا

رویکرد

۱-۲) دانش آموز

– هر کودک آفریده منحصر به فرد خداوند است.

– هر کودک دارای قابلیت ها، توانایی ها و ظرفیت ها قابل توجه و بالقوه ای ست که باید کشف و پرورش یابد.

– هر کودک راه ارتباطی و دنیای مخصوص خود را دارد.

 

۲-۲) معلم

– راهنما، راهبر و تسهیلگر  فرایند یاددهی – یادگیری ست.

– یادگیرنده و پژوهشگر است.

– به صورت فردی و کلاسی، مسئولیت برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی و تربیتی را بر عهده دارد.

– در رعایت اخلاق و نظم و آداب برای دانش آموزان الگوست.

– همه ی افرادی که در ارتباط با کودک هستند به نوعی معلم محسوب می شوند و تاثیرگذار!

 

۳-۲) فرآیند یاددهی – یادگیری

– یادگیری حاصل تعامل خلاق، هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط های متنوع یادگیری است.

– یادگیری از طریق عمل و تجربه ، ماندگارتر و عمیق تر است.

– هر آنچه که ارزش یاد گرفتن دارد، یاد دادنی نیست.

– یادگیری از نیاز و علاقه کودک شروع می شود.

 

۴-۲) محتوا

– مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری ست.

– محتوای آموزشی در ارتباط نزدیک و مستقیم با بوم و فرهنگ و جغرافیای محل آموزش است.

– متناسب با نیازها، علایق و ویژگی های دانش آموزان است.

– محتوا مهارت های و شایستگی های اساسی که دانش آموزان در زندگی نیاز دارند را در برمی گیرد.

 

۵-۲) ارزش یابی

– سه نگاه ارزیابی از یادگیری، ارزیابی برای یادگیری و ارزیابی به مثابه یادگیری مورد توجه است.

– به صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش آموز، فاصله او با موقعیت بعدی و چگونگی اصلاح آن متناسب با ظرفیت ها و نیاز های وی ارائه می کند.

– زمینه انتخاب گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانش آموز را با تأکید بر خود ارزیابی فراهم می کند.

 

۶-۲) محیط یادگیری

– مدرسه محیط یادگیری پایه و اصلی است؛ اما یادگیری به آن محدود نمی شود و سایر محیط ها نظیر محیط های اجتماعی، طبیعی،اقتصادی،صنعتی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد.

– محیط، معلم سوم دانش آموز است.

– محیط یادگیری محیطی امن، منعطف، پویا، برانگیزاننده و غنی  که فرآیندهای آموزشی – تربیتی را حمایت می کند.

– محیط یادگیری شبیه محیط زندگی واقعی نیست بلکه خود محیط زندگی واقعی ست.

– همه جای محیط مدرسه محیط یادگیری ست حتی انبار مدرسه!